Všeobecné obchodní podmínky

High Energy s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti High Energy s.r.o. dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní podmínky“)

I.            Vymezení některých pojmů

Prodávajícím se rozumí společnost High Energy s.r.o., IČ: 248 30 518, se sídlem Praha 4 - Kunratice, Žižkova 1494/9, PSČ 148 00;
Kupujícím se rozumí osoba, která na základě Nabídky vstupuje s Prodávajícím do jednání o uzavření kupní smlouvy na movitou věc, případně osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu;
Smluvními stranami se rozumí Prodávající a Kupující;
Nabídkou se rozumí písemná listina či dokument v elektronické podobě nazvaný jako nabídka (vystavený Prodávajícím a doručený Kupujícímu), který je návrhem kupní smlouvy a ze kterého výslovně plyne vůle Prodávajícího být jím vázán;
Objednávkou se rozumí písemná listina vystavená a podepsaná Kupujícím, která je bezvýhradní akceptací návrhu kupní smlouvy obsaženého v Nabídce;
Kupní smlouvou se rozumí obsah souboru smluvních ujednání vyplývajícího z Objednávkou bezvýhradně akceptované Nabídky a z těchto obchodních podmínek;
Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

II.           Úvodní ustanovení

2.1.        Tyto obchodní podmínky upravují část vzájemných práv a povinnosti Smluvních stran souvisejících s Kupní smlouvou, a to za předpokladu, že Prodávající na obchodní podmínky odkázal v Nabídce a Kupujícímu byly obchodní podmínky známy před odesláním Objednávky Prodávajícímu. V takovém případě tvoří obchodní podmínky nedílnou součást Kupní smlouvy.

2.2.        Ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

III.          Uzavření Kupní smlouvy

3.1.        Právní jednání směřující k uzavření Kupní smlouvy je Nabídkou pouze tehdy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy (především předmět koupě, kupní cenu, místo a termín dodání) tak, aby Kupní smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle Prodávajícího být tímto jednáním vázán.

3.2.        Obsahuje-li Nabídka lhůtu pro doručení Objednávky, musí být Objednávka v této lhůtě prokazatelně doručena Prodávajícímu. Neobsahuje-li nabídka žádnou lhůtu k akceptaci, je třeba Objednávku doručit Prodávajícímu nejpozději do 15-ti dnů od data vyhotovení Nabídky (nikoli tedy od data doručení Nabídky Kupujícímu). Nedojde-li k doručení Objednávky ve lhůtě dle tohoto odstavce, Kupní smlouvu již na základě související Nabídky nelze uzavřít.

3.3.        Nabídka může být Prodávajícím odvolána. K platnosti odvolání Nabídky je třeba, aby bylo jemu odpovídající právní jednání vůči Kupujícímu učiněno (související dokument Kupujícímu doručen) nejpozději v den, kdy byla Prodávajícímu doručena Objednávka. Došlo-li již v mezidobí k uzavření Kupní smlouvy, považuje se odvolání Nabídky za odstoupení Prodávajícího od Kupní smlouvy, za které není Kupující oprávněn požadovat žádné odstupné ani sankci.

3.4.        Odpověď Kupujícího na Nabídku, která obsahuje odchylku od podmínek Nabídky (byť i jen nepodstatnou), není Objednávkou. Kupní smlouvu nelze takovouto odpovědí uzavřít.

3.5.        Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení Objednávky Prodávajícímu.

IV.          Předmět Kupní smlouvy

4.1.        Prodávající se Kupní smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě specifikovaný v Nabídce. Dále se Prodávající Kupní smlouvou zavazuje umožnit Kupujícímu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo.

4.2.        Předmětem Kupní smlouvy není sestavení ani montáž předmětu koupě.

4.3.        Kupující se Objednávkou zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v Nabídce.

4.4.        Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem jeho dodání (okamžik dodání vymezen v bodě 5.5. obchodních podmínek).

V.           Dodací podmínky

5.1.        Předmět koupě bude dodán v termínu či ve lhůtě uvedené v Nabídce.

5.2.        Je-li Nabídkou požadována záloha na kupní cenu (či pokud má být kupní cena jako celek zaplacena před dodáním předmětu koupě), počíná lhůta k dodání předmětu koupě běžet až okamžikem zaplacení zálohy/kupní ceny jako celku. Byl-li sjednán konkrétní termín dodání předmětu koupě, posunuje se tento termín o počet dnů od uzavření Kupní smlouvy do zaplacení zálohy/kupní ceny jako celku (v takovém případě je na vůli Prodávajícího, který den po původně sjednaném termínu dodání bude plnit).

5.3.        Místo dodání musí být výslovně sjednáno, v opačném případě není Prodávající povinen předmět koupě dodat a je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

5.4.        Dopravu předmětu koupě do místa dodání zajišťuje Prodávající. Kupující zajišťuje vše, čeho je třeba k převzetí předmětu koupě, včetně techniky a práce potřebné k jeho složení (nese rovněž veškeré související náklady).

5.5.        Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou pro splnění závazku k odevzdání předmětu koupě. V rámci této součinnosti je Kupující zejména povinen předmět koupě převzít a jeho převzetí potvrdit podpisem a razítkem na dodacím listu. Předmět koupě se považuje za dodaný i tehdy, pokud jej Kupující nepřevezme nebo nepotvrdí jeho převzetí na dodacím listu, ačkoliv byl předmět koupě dovezen na místo dodání včas a Prodávající s ním Kupujícímu umožnil nakládat.

5.6.        Při dodání předmětu koupě předá Prodávající Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě (zejména pak doklady specifikované v Nabídce). Nevytkne-li Kupující chybějící doklad nejpozději při dodání předmětu koupě, nemůže později uplatňovat práva ze souvisejících vad.

5.7.        Prodávající není povinen předmět koupě dodat (dodání v takovém případě záleží zcela na jeho vůli), pokud splatné peněžité pohledávky Prodávajícího za Kupujícím (z jakékoli smlouvy) dosahují v součtu alespoň částky 300 000,- Kč. Lhůta pro dodání předmětu koupě v takovém případě neběží (či ani běžet nezačíná), případně konkrétně sjednaný termín dodání neplatí a posouvá se o dobu, po kterou součet splatných peněžitých pohledávek dosahoval výše uvedené částky.

VI.          Platební podmínky

6.1.        Kupní cena předmětu koupě musí být výslovně a jednoznačně sjednána a musí odpovídat částce uvedené v Nabídce. V opačném případě není Prodávající povinen předmět koupě dodat a je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

6.2.        Kupní cena uvedená v Nabídce nezahrnuje DPH, která bude ke kupní ceně připočtena dodatečně dle účinných právních předpisů.

6.3.        Je-li Nabídkou požadována záloha na kupní cenu, je tato splatná na základě zálohové faktury doručené Kupujícímu bezodkladně po uzavření Kupní smlouvy. Nezaplatí-li Kupující zálohu na kupní cenu ve lhůtě určené Nabídkou, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4.        Kupní cena, případně doplatek kupní ceny je splatný na základě faktury vystavené a zaslané ze strany Prodávajícího Kupujícímu po dodání předmětu koupě. Splatnost faktury činí, není-li sjednáno jinak, 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.5.        Kupující je povinen zaplatit kupní cenu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího uvedený v Nabídce, a to pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

VII.        Záruka, vady, reklamace

7.1.        Na předmět koupě se vztahuje záruka za jakost pouze v případě, že je (včetně konkrétní doby trvání) uvedena v Nabídce.

7.2.        Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě vnějšími událostmi, nebo je nezpůsobil Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající plnil své závazky. Prodávající rovněž neodpovídá za poškození předmětu koupě v důsledku nesprávného sestavení či montáže předmětu koupě (za nesprávné sestavení či montáž se má mimo jiné postup v rozporu doklady předanými při dodání předmětu koupě).

7.3.        Záruka za jakost pozbývá platnosti v případě úprav, výměn či oprav předmětu koupě bez souhlasu Prodávajícího a při instalaci (sestavení či montáži) či spuštění předmětu koupě nekvalifikovanými osobami.

7.4.        Kupující je povinen předmět koupě prohlédnout ve smyslu § 2104 občanského zákoníku při jeho dodání. Neposkytne-li Kupující Prodávajícímu součinnost dle bodu 5.5. obchodních podmínek, má se za to, že předmět koupě převzal bez zjevných vad.

7.5.        Oznámí-li Kupující Prodávajícímu vadu předmětu koupě, musí Prodávajícímu na jeho výzvu umožnit vyhodnocení vadnosti (včetně případného transportu předmětu koupě do výrobního závodu). Zvolí-li Kupující v souvislosti s oprávněně vytčenou vadou nárok spočívající v opravě předmětu koupě (či dodání nové věci, má-li na to dle občanského zákoníku právo), je Prodávající povinen předmět koupě opravit (či případně dodat novou věc) ve lhůtě 6 týdnů od okamžiku, kdy Kupující Prodávajícímu umožnil vyhodnotit vadnost předmětu koupě.  Za škodu vzniklou v důsledku vad v průběhu lhůty dle předchozí věty Prodávající neodpovídá.

VIII.       Smluvní pokuty a náhrada škody

8.1.        Za každý den prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny (nebo její části) zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky. Zaplacení pokuty dle tohoto odstavce se nikterak nedotýká nároku na náhradu případné škody.

8.2.        Za každý den prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu koupě zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny předmětu koupě, maximálně však 10% z ceny předmětu koupě.

8.3.        V případě, že Kupující včas nepřevezme předmět koupě na místě dodání a nepřevezme si jej ani do 3 dnů po telefonickém či emailovém upozornění v místě označeném Prodávajícím, zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu koupě za každý den prodlení s převzetím předmětu koupě. Zaplacení pokuty dle tohoto odstavce se nikterak nedotýká nároku na náhradu případné škody.

8.4.        Nastane-li porušení závazků v důsledku okolnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti (jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala), není možno dožadovat se zaplacení související smluvní pokuty.

8.5.        Uzavřením Kupní smlouvy smluvní strany vyjadřují svůj souhlas se smluvními pokutami dle obchodních podmínek a (vzhledem k jejich přiměřenosti k zajišťovaným závazkům) vzdávají se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

IX.          Závěrečná ustanovení

9.1.        Jakékoli změny Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Není-li písemná forma dodržena, není změna platná.

9.2.        V případě, že jednotlivá ujednání Kupní smlouvy budou shledána neplatnými, nedotýká se tato okolnost ostatních ujednání. Neplatné ujednání bude v takovém případě nahrazeno ujednáním, které platně a účinně zohlední hospodářský účel původně sledovaný smluvními stranami.

9.3.        Vylučuje se aplikace ustanovení § 2108, § 2113, věty druhé a § 2115 občanského zákoníku.

9.4.        Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

9.5.        Kupující je oprávněn postoupit pohledávky a jiná práva vyplývající z Kupní smlouvy (případně celou Kupní smlouvu) pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího.

9.6.        Pokud Kupující není podnikatelem, případně pokud se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, je o tom Kupující povinen Prodávajícího nejpozději v Objednávce výslovně informovat. Obdrží-li Prodávající tuto informaci, případně pokud Kupující v rozporu se skutečností tuto informaci opomene v Objednávce uvést, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

 

V Praze dne 1. ledna 2014

Obchodní společnost High Energy s.r.o., se sídlem Žižkova 1494/9, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 24830518, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178322